Pages Navigation Menu

Fusquenlla tamén presentou alegacións contra o Plan Sectorial de Barreiros

No ano 2.006- os (ir)responsables do Concello de Barreiros lanzáronse a unha tola carreira para facilitar a construción de bloques de edificios en todo o chan dispoñible, autorizando un número próximo ás 3.500 vivendas, número superior ao parque residencial existente por entón en todo o municipio.

 Estas licenzas están viciadas por diferentes tipos de irregularidades, das que tan só transcendeu de momento a falta de urbanización consolidada necesaria para o otorgamiento daquelas, ao que hai que engadir outras que xa foron postas en coñecemento dos órganos xudiciais correspondentes polo ministerio fiscal: incumprimento do mandato de adaptación ambiental e congruencia tipológica, invasión parcial de terreos non urbanizables, exceso de edificabilidade, exceso de altura, incumprimento de normas de posición (retranqueos a aliñacións e linderos; separacións mínimas entre edificios), incumprimento da superficie mínima de parcela edificable, etc.

Pero máis grave aínda que a autorización dun número tan inxente de vivendas en tan curto período de tempo, resultan as características que revisten as edificacións autorizadas, maioritariamente bloques de vivendas, cuxa estrañeza ao lugar e descomunal tamaño (algo máis de 40 vivendas por bloque de media), varias decenas de veces maior que as edificacións predominantes na súa contorna (vivendas unifamiliares), xera unha paisaxe de caos, desconcerto e desolación alí onde se chegaron a construír.

 Co fin de liquidar a parálise das promocións afectadas polas demandas contencioso-administrativas interpostas polo anterior goberno autonómico e, de paso, salvarlle o tipo, as autoridades municipais responsables de tamaño desaguisado-, ideouse un convenio, asinado en abril de 2.010 polos responsables de distintas Administracións Públicas interesados na consecución de devandito obxectivo, convenio do que trae causa o presente Plan Sectorial (PSIBA). Este plan contempla actuacións correspondentes ás redes de abastecemento, saneamento e viaria, de diferente índole e características

 Pola vía da formulación e aprobación do presente Plan Sectorial preténdese convalidar unhas licenzas impugnadas en vía contencioso administrativa neutralizando os procedementos xudiciais iniciados contra as mesmas, licenzas que, como indicamos anteriormente, incorren en distintas infraccións urbanísticas, a pesar do cal o Plan as toma en consideración aos efectos do dimensionado das novas redes de abastecemento e saneamento proxectadas.

O fin último do PSIBA é dotar aos terreos afectados por devanditas impugnacións da condición de solar, utilizando os instrumentos de ordenación do territorio para fins para os que non foron concibidos. Os Plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal contemplados na lexislación de ordenación do territorio foron concibidos como instrumentos para a definición de elementos de marcado carácter territorial; a súa concepción legal e razón de ser fundaméntase na insuficiencia dos instrumentos de planificación urbanística para contemplar elementos -infraestruturas, dotacións e instalacións- cuxa incidencia transcende do simple ámbito municipal. Desde este punto de vista, carecen de devandito carácter territorial boa parte das actuacións de urbanización previstas no presente Plan, como a dotación de conducións das redes interiores de abastecemento e saneamento dos núcleos, ou a apertura e pavimentación de viarios interiores aos mesmos e pavimentación de beirarrúas na N-634. O fin para o que se incorporan ditas obras non é outro que o de conferir aptitude edificatoria -condición de solar- a parte dos terreos destes núcleos, e, en ningún caso, os propios da planificación territoria

 Os representantes das Administracións Públicas que impulsan o presente Plan acoden aos instrumentos de planificación do territorio, de modo forzado, ante a falta dunha instrumentación urbanística suficientemente áxil para desbloquear de forma inmediata a paralización das distintas promocións impugnadas polo anterior goberno galego e a necesidade de apoiarse nun instrumento de planificación que lle permita superar determinadas trabas derivadas da propia ordenación urbanística que rexe neste municipio (Decreto 15/2007). Desta forma, en lugar de modificar a ordenación provisional establecida polo Decreto 15/2007, o que podería carrexar efectos favorables para un conxunto de veciños de Barreiros, óptase por aprobar un instrumento de ordenación do territorio cuxos efectos van especialmente dirixidos a viabilizar as promocións edificatorias autorizadas ilegalmente polo Concello de Barreiros.

O PSIBA utilízase con fins claramente defraudatorios, como instrumento legitimador dunha transformación urbanística do chan (conversión de chan urbano non consolidado en chan urbano consolidado) eludindo a aplicación do pertinente réxime legal, establecido na lexislación urbanística.

Coa tramitación deste Plan os responsables da Xunta de Galicia e demais Administracións intervinientes promoven un cambio da clasificación urbanística de gran parte do chan urbano afectado polas licenzas litigiosas, carente de urbanización consolidada e que, como resultado das actuacións urbanizadoras previstas no Plan sectorial, alcanzaría a condición de chan urbano consolidado, exonerando aos propietarios dos terreos das obrigacións que rexen legalmente no chan urbano non consolidado, conculcando o principio constitucional de recuperación dás plusvalías xeradas pola planificación e actuación urbanizadora dos entes públicos, así como o mandato legal de constitución de patrimonios públicos de só, e privando, en definitiva, á poboación directamente afectada (residentes nos correspondentes ámbitos de chan urbano) dun ambiente urbano cun nivel adecuado de dotacións.

 A todo o anterior engádese, como queda dito, a falta de urbanización consolidada e toda unha serie de incumprimentos de condicións edificatorias que vician ditas licenzas, infraccións estas últimas que as Administracións Públicas intervinientes parecen pretender descoñecer.

 Todas as circunstancias antedichas pon de relevo unha actuación irregular das Autoridades responsables da tramitación do PSIBA, que, en lugar de servir aos intereses xerais e protexer a legalidade urbanística, optan por colaborar cos responsables das múltiples infraccións que rodean ás referidas promocións inmobiliarias cuxa paralización pretende este Plan desbloquear, comportamento que reviste, sen ningunha dúbida, atributos de desviación de poder, abonando a prosperabilidad de calquera recurso dirixido a anular unha eventual aprobación do PSIBA, así como de calquera outra acción xudicial dirixida a depurar as responsabilidades de orde persoal en que se puidese incorrer os responsables de tal acordo, responsabilidades que se acrecentan na medida en que dita aprobación implicaría o desembolso, a fondo perdido, de diñeiro público para sufragar actuacións de dotacións locais de viario e de infraestruturas de abastecemento e saneamento que, de acordo coa Lei, corresponde custear aos propietarios dos terreos.

 

Incidencia supramunicipal?

No aptdo. III.1.1 do Plan trátase de xustificar a súa hipotética incidencia supramunicipal. Para iso apélase ás “especiais características do déficit de infraestruturas”, e á magnitude da súa incidencia  -do devandito déficit- e do impacto socioeconómico que supuxo fóra do propio ámbito municipal. Preténdese confundir cuestións claramente deslindables:
– por unha banda o déficit de infraestruturas, cuxa consecuencia sería a imposibilidade temporal de edificar en tanto non se reforzasen devanditas infraestruturas.
– por outro, o problema xerado pola irresponsable actuación das Autoridades e arquitecta de Barreiros na autorización dun inxente número de vivendas incumprindo as requisitos máis elementais para iso, e cuxa consecuente impugnación das correspondentes licenzas conduciu a unha situación de paralización das varias promocións inmobiliarias, situación que incide fundamentalmente nos intereses dos propios empresarios promotores e das autoridades e empregados públicos expostos a unha esixencia de responsabilidades. Polo tanto, o mencionado impacto económico concrétase no risco de quebra de varias empresas da construción -empresas moitas delas de curta vida, nacidas ao amparo do boom inmobiliario que tivo lugar nos primeiros anos da pasada década-, e sen que a perda de postos de traballo que da devandita quebra poidérase derivar, poida imputarse a devandita causa, senón á conxuntura xeral de recesión económica que dificultaría, no seu caso, a recolocación dos traballadores afectados noutros empregos.

O PSIBA tamén contén unha estimación da poboación beneficiaria das infraestruturas proxectadas restrinxida aos usuarios de establecementos e vivendas situados nos núcleos urbanos delimitados polas NSP e algúns asentamentos próximos da franxa litoral, cuxa área de radicación resulta claramente de ámbito inframunicipal
As Administracións Públicas teñen o deber de administrar ben os recursos económicos de que dispón e de planificar as redes xerais (infraestruturas básicas) de forma que permitan atender as necesidades que se poidan expor nun prazo de tempo razoable -prazo que, en todo caso, debe ser o suficiente para amortizar devanditas infraestruturas- e o maior aproveitamento posible de devanditas redes de face a futuras reformas ou ampliacións. Estes principios elementais, que deben guiar a planificación pública de infraestruturas, ignóranse totalmente no presente Plan:

 – Por unha banda, o PSIBA esixe para a súa execución o levantamento ou anulación de gran parte da rede de saneamento construída no municipio de Barreiros fai tan só uns 5 anos, actuación que implicou un gasto estimado próximo aos 4 millóns de euros (uns 700 millóns das antigas pesetas), o que constitúe un evidente despilfarro económico. (Devandito proxecto e obra foron contratados polo organismo autónomo Augas de Galicia, sendo presidente o actual Conselleiro de Infraestruturas, D. Agustín Hernández Fernández de Rojas, un dos principais impulsores do presente PSIBA e do comentado convenio asinado en abril de 2.010)
– O PSIBA redunda nas mesmas taras que o proxecto antes citado, é dicir, a falta dun dimensionado das novas redes previstas que teña en conta as demandas que se poidan xerar nun prazo temporal razoable.
Esta formulación, ademais do malgasto económico e molestias innecesarias que produce aos usuarios das infraestruturas, carrexa inxustificables agravios comparativos cara aos propietarios de terreos urbanos non edificados -cuxas demandas de servizos non considera o Plan-, os cales non poderían adquirir a condición de solar en tanto non se volvesen a mellorar e reforzar os elementos das redes xerais de distribución.

Outras deficiencias do PS

– Apréciase na documentación do PSIBA a carencia total de dilixencias identificativas. Por elementais razóns de seguridade xurídica, un Plan como este -chamado a ser fiscalizado pola Administración de Xustiza-, debe dispor dos atributos necesarios que garantan a autenticidade de todo o seu contido e a fase de tramitación a que corresponde.

– O convenio de referencia, subscrito en abril de 2.010, prevé o ulterior desenvolvemento do presente PSIBA mediante catro Proxectos sectoriais, encargados de definir en detalle todas as redes de infraestruturas para cada un dos catro núcleos urbanos identificados polas derrogadas Normas Subsidiarias ao longo da estrada N-634. En lugar diso, o PSIBA prevé a redacción de tres proxectos sectoriais, aos que encomenda a definición construtiva das distintas redes previstas naquel (abastecemento, saneamento e viario).

O PSIBA tampouco se axustou ao importe económico do investimento establecido no convenio de referencia, estimando un importe superior ao fixado neste.

 – O PSIBA non garante a viabilidade técnica e económica das actuacións previstas. Por unha banda, o Plan non valora os gastos derivados da adquisición de terreos, actualmente privados, necesarios para a implantación de determinados elementos das redes.

 – O PSIBA tampouco aclara como se redistribuirá o maior custo estimado por este en relación co fixado no convenio entre as distintas Administracións intervinientes, o que tamén compromete a viabilidade do Plan.

 -O PSIBA fai descansar a correcta funcionalidade da nova rede de evacuación e tratamento das augas residuais xeradas no núcleo de San Cosme na separación previa das augas pluviais que actualmente chegan á depuradora, actuación que fai necesaria a construción previa dunha rede de pluviais independente nesta zona, a cal encoméndase ao Concello sen previsión ningunha de avaliación económica no PSIBA nin, xa que logo, de garantías de execución real da mesma.

– Así mesmo, as previsións de actuacións viarias do PS, a pesar da avaliación económica orzamentaria das mesmas queda devaluada polo mero valor indicativo con que se conciben ditas determinaciones, condicionada á dispoñibilidade dos terreos -que non se garante-, ás dispoñibilidades orzamentarias e á obtención das autorizacións sectoriais no seu caso necesarias.

Toda unha serie de razóns fundamentadas para que se denegue a aprobación do plan de referencia

One Comment

  1. En Galiza hai o problema da inconsciencia. Os galegos non somos quen de decatarnos dos males que nos aqueixan. Forma parte, din os sesudos sociólogos, da nosa idiosincrasia ancestral. En Barreiros estase a dar un dos maiores escándalos urbanísticos, políticos e económicos das últimas décadas. E parece que non vai con nós. Agora que vemos como outras sociedades levántanse ante as inxustizas, os galegos seguimos amodorrados na complacencia e desgana. Ata Cando?

Trackbacks/Pingbacks

  1. Galiza Non Se Vende » Blog Archive » Encúmbrase a inxustiza en Barreiros - [...] denunciou e os xuices declararon ilegais. De nada serviron as alegacións presentadas por GNSV, Fusquenlla e outras organizacións ecoloxistas…

Leave a Comment

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Este sitio emprega Akismet para reducir o spam. Aprende como se procesan os datos dos teus comentarios.