Pages Navigation Menu

Lexislación

Decreto 20/2011, do 10 de febreiro, Plan de Ordenación do Litoral de Galicia. 

Decreto 19/2011, do 10 de febreiro, directrices de ordenación do territorio 

Ley 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urgentes de modificación de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galiza. 

Lei do solo 2007 (pdf)

Lei de Medidas Urxentes do Litoral (pdf)

Lei de Costas de España (pdf)

Lei 8/1995 do Patrimonio Cultural de Galiza (pdf)

Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia 

Lei 9/2002 de Ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia

Lei 15/2004 (Modificacións da lei 9/2002)

Lei 1/1995 deProtección Ambiental de Galiza (pdf)

Regulamento de Disciplina Urbanística (pdf)

Lei de Protección da Paisaxe

Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia.

Lei 9/2010, do 4 de novembro, de aguas de Galiza.

Directiva 91/271/CEE de 21 de maio de 1991 sobre tratamento de augas residuais.

Directiva 92/43/CEE de 21 de maio de 1992 sobre conservación dos hábitat naturais e da fauna e flora silvestres.

Directiva 97/62/CE de 27 de outubro de 1997 adaptando ao progreso científico a Dir. 92/43/CEE.

LEXISLACIÓN ESTATAL

Real decreto 2159/1978, de 23 de xuño polo que se aproba o regulamento de achaiadura para o desenvolvemento e aplicación da lei sobre réxima do chan e ordenación urbana

R. D. Lei 11/1995, de 28 de decembro, que establece normas aplicables ao tratamento de augas residuais urbanas.

R. D. 509/1996, de 15 de marzo, de desenvolvemento do RDlei 11/1995.

LEXISLACIÓN DE GALIZA

Lei 8/2001, de 2 de agosto, de protección da calidade das augas das rías de Galicia…

LEXISLACIÓN COMUNITARIA

Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente.

Directiva 91/271/CEE de 21 de maio de 1991 sobre tratamento de augas residuais.

Directiva 92/43/CEE de 21 de maio de 1992 sobre conservación dos hábitat naturais e da fauna e flora silvestres.

Directiva 97/62/CE de 27 de outubro de 1997 adaptando ao progreso científico a Dir. 92/43/CEE.